چرا‌جديدا‌وقتی‌به خودم‌تو‌آينه‌نگاه‌می کنم‌٬ديگه٬‌شبيه‌من‌نيست؟