می‌گم:‌نظرت‌در‌مورد‌تربيت‌دخترت چيه؟
می‌گه‌:خفه شو‌بی‌تربيت‌٬‌خودت‌مگه‌ناموس‌نداری؟!!!