از‌فوايد‌رشته‌پزشکی‌اين‌است‌که‌در‌ايام‌امتحانات‌بعلٌت‌سختی‌درسها٬دانشجويان‌دست‌دعا‌به‌آسمان‌بردارند‌و‌خدا‌را‌ياد‌کنندکه‌اين‌موجب‌ازدياد ايمانشان‌می‌شود؛در‌نتيجه‌در‌پايان‌هفت‌سال‌از‌مومنين‌درگاه‌خداوند‌می شوند!