تو‌از‌همه‌بيشتر‌از‌حماقت‌من‌استفاده کردی...عشق٬محبت٬توجه‌و‌علاقه من‌را‌دزديدی!