روزی هم ما انسانها به سياره زمين بر خواهيم گشت و ساکنينش به سفينه‌های ما يوفو خواهند گفت و بر سر بود و نبود ما به بحث و جدل خواهند پرداخت؛‌در حاليکه ما در اين تعجب خواهيم بود که اين موجودات چگونه در چنين محيطی توانايی زندگی‌کردن دارند‌؛و همچنين من در جايی که زمانی ايران نام داشت خاطرات و عشق و علايقم را نبش قبر خواهم کرد!