گفت:يا شيخ هورمون واقعا چيست؟
پدر پاسخ داد:تنها مواد دوپينگی مجاز هستند که توسط کارخانه‌های بدن توليد می شوند!