گفت:يا شيخ نظرت در مورد پوشش انسانهای امروزی چيست؟
پدر پاسخ داد:با اين سير کوتاه شدن لباسها و کم استفاده کردن از پارچه برای لباس٬بشر به سمت برهنگی پيش می رود و پوشش ماقبل تاريخ دوباره مد می گردد؛آن وقت ديگر اين جمله جايی نخواهد داشت:حجاب زينت زن است!