گفت:يا شيخ به نظر تو جايزه گرمی امسال حق چه کسی است؟
پدر پاسخ داد:کويتی پور؛بخاطر آلبوم پاپ بسيار زيبايش که به عشق حسين(ع) خوانده است!