خدا نکند که دل آدم خسته شود٬که بدترين نوع خستگی است!