ما٬در حالت نرمال و در هوشياری هم چيزی از زندگی و روزگار خود درک نمی کنيم؛پس چراچيزی بنوشيم و يا بکشيم که از حال خود نيز خبری نداشته باشيم؟