پدر معمولا به گذشته و عقب خود می‌نگرد ولی هرگز به گذشته و به عقب بازنمی‌گردد!