فايده بدنسازی و ساختن بدنی که بايد زير خاک رود و نابود شود٬چيست؟بهتر است بجای آن به پرداختن٬ساختن و پرورش روحمان توجه کنيم.