نبيره پدر در سال ۳۰۸۱ ميلادی:
-آقا ببخشيد يه انسان مدل ۷۹ دارين که زياد کار نکرده باشه٬اهل دعوا و بحث و جدل هم نباشه٬قيمتش هم مناسب باشه؟
-برای چه کاری می‌خواين؟
-کارکردن تو خونه٬آخه زنم پيچ و مهره‌های دستش از کار افتاده٬يدکش هم ديگه تو بازار پيدا نمی‌شه!