دانشکده سرابی بود که ما را جذب خودش کرد٬سرابی که امثال خودمان آنرا ساختند و اطرافيانمان تعريفش را کردند.حال می‌فهمم که هيچ است٬هيچ!