طلاق ‌زن‌و‌شوهر ‌فاجعه‌نيست‌‌٬‌بلکه‌ جدايی‌ عاطفی‌ای ‌‌که ‌قبلش‌ پيش ‌می‌آيد‌ فاجعه‌است!