لعنت سيگار را کنت و وينستون٬که داشتنش موجب غربت است و کشيدنش مزيد محنت٬هر دودی که فرو می‌رود ممد ممات است و هر دودی که برمی‌آيد مخرب ذات.پس در هر دودی دو زحمت موجود است و بر هر زحمتی نفرينی واجب!