هر انسانی يک جزيره‌ ناشناخته‌است٬جزيره‌ای با طبيعت منحصر به فردش...بايد اين جزيره‌ها را کشف کرد.