برای تو.. برای تو که باورم نمی کنی....


باور کن صدامو باور کن /// صدایی که تلخ و خسته است
باور کن قلبمو باورکن /// قلبی که کوهه اما شکسته است
باور کن دستامو باور کن /// که ساقه نوازشه
باور کن چشم منو باور کن /// که یه قصیده خواهشه
وسوسه عاشق شدن /// التهاب لحظه هامه
حسرت فریاد کردنه /// اسم کسی با صدامه
اسم تو هر اسمی که هست /// مثل غزل چه عاشقانه است
پر وسوسه مثل سفر /// مثل غربت صادقانه است
باور کن اسممو باور کن /// من فصل بارون برگم
مطرود باغ و گل و شبنم /// درختم درخت خشکی تو دست تگرگم
باور کن همیشه باور کن /// که من به عشق صادقم
باور کن حرف منو باور کن /// که من همیشه عاشقم!
باور کن!