کامپوتر چنان در تار‌و‌پود زندگی ما فرو‌رفته که گاهی گذران زندگی بدون اون سخت‌و‌طاقت‌فرساست!