آخرش ديوونه می‌شم٬چون هر بيماری رو که می‌خونم ‌و‌ می‌بينم٬احساس می‌کنم خودم هم دارم!