يکسال از سوگ نم نم٬‌در مرگ پويه عزيز می‌گذره....چقدر زود گذشت....و من هنوز هم باور نمی‌کنم....گفتند:‌پويه رفته٬تو باور کردی همکلاسی؟....گفتند:‌پويه ديگه پيش ما نيست٬تو باور کردی همکلاسی؟....