ديشب بجای آليس٬وارد سرزمين عجايب شدم.فهميدم که چرا پر از عجايب و بی‌نظمی‌هاست.چون يک مهره گمشده دارد....مهره فيل!

(اميدوارم کتاب آليس در سرزمين عجايب را خوانده باشيد!)