مدام به اين فکر می‌کنم که اين آدمها هستند که سيگار را آتش می‌زنند و می‌کشند و يا اين سيگار‌ است که آدمها را به آتش می‌کشاند‌و شيره‌جانشان را می‌کشد؟اين تصوير برايم لحظه‌لحظه روشن‌تر می‌شود٬سيگاری که‌٬آدم را بر گوشه دهانش می‌گذارد و فندک روشن را به او نزديک می‌کند!