من نمی‌دونم اين چه علاقه‌ايه که بعضی‌ها(بخصوص خانمها)به گرفتن فالشون و دونستن آينده‌شون دارند٬در حالی‌که آينده چيزی جدا‌و‌فرای گذشته‌و‌حال نيست و از همان جنس است٬اگر به اين بينديشيم که امروز همان فردای ديروز است که هی منتظرش بوديم و هيچ اتفاق خاصی نيفتاده‌است اين علاقه بی‌ارزش می‌شود.