آناتومی٬بيوشيمی٬هيستولوژی٬فيزيولوژی٬ميکروبيولوژی٬ايمونولوژی٬پاتولوژی٬فيزيوپاتولوژی٬بالينی....همه اينها را ياد گرفتيم و می‌گيريم....اما مهمترين چيز را نياموختيم....همان چيزی که اگر تمام مطالبی که گفتم را هم از بر باشيم٬نمی‌توانيم مريضی که محکوم به مرگ است را نجات دهيم و آن هم روح است.
بی‌جهت نيست که پزشکی به ماترياليسم و کفر می‌انجامد و بزرگترين کافران دنيا زيست‌شناس و پزشک بوده‌اند.

پدر ٬رشته روح‌شناسی را به وزارتخانه بهداشت پيشنهاد می‌کند!