رشته بی‌رحم پزشکی٬آدم رو بی‌رحم می‌کنه....خيلی بی‌رحمه!!!