ساحل زيبا...صدای دلنشينی که با راه رفتن روی شنها به گوش می‌رسد...دريای آرام...دريای ساکت....دريايی به ظاهر رام....آيا اين همان دريايی است که ۲ سال پيش دوستانم را به کام مرگ فرو برد؟....نه٬طبيعت هرگز رام شدنی نيست!