همانگونه‌که‌از‌نظر‌ما٬بعضی‌افراد‌ديوانه‌اند٬ما‌نيز‌در‌نظر‌آنها‌ديوانه‌ هستيم!