خيلی‌بده‌که‌آدم‌حتی‌گاهی٬‌تو‌خواب‌هم‌آرامش‌نداشته‌باشه...تو‌ بيداری‌که‌بدست‌آوردن‌آرامش‌کار‌خيلی‌سختيه...پس‌کی‌آرامش داشته‌باشيم؟