آرامشی‌که‌آغوش‌گرم‌عشق‌به‌انسان‌می‌بخشد‌برابر‌و‌گاهی‌ بيشتر‌از‌آرامش‌دريا‌در‌نيمه‌تابستان‌است!