من‌يار‌مهربانم٬دانا‌و‌خوش‌بيانم....چه‌از‌خود‌راضی!