به‌نوار‌قلب مريض‌نگاه‌می‌کرديم...همه‌به‌مشکلات‌جسمی‌اش نگاه‌می‌کردند...ولی‌من‌به‌چشم‌خودم‌ديدم‌که‌قلبش‌شکسته شده‌بود...هزار‌تکه‌شده‌بود٬هر‌چند‌نوار‌چيزی‌رو‌نشون‌نمی‌داد!