ديشب دلم می‌خواست ماه را ببينم ولی هوا ابری بود٬اما نااميد نشدم و نشستم مشابهش ماهواره را ديدم!