هنوز‌هم‌باورم‌نمی‌شه....خودم‌هم‌نمی‌دونم‌چه‌جوری‌زنده‌موندم٬خدايا‌هزار‌هزار‌هزار‌مرتبه‌شکرت!