يه مدتی از نظم مربوطه خارج شدم....ببخشيد....انشالله از شنبه دوباره به حالت اول برمی‌گردم....به همه بلاگرها هم سر خواهم زد....قول می‌دم....شعری از سهراب سپهری که عليرضا عصار به زيبايی اون رو اجرا کرده است.....:

چشمها را بايد شست....جور ديگر بايد ديد
چترها را بايد بست....زير باران بايد رفت
فکر را خاطره را زير باران بايد برد‌..با همه مردم شهر زير باران بايد رفت
دوست را زير باران بايد ديد‌...عشق را زير باران بايد جست
هر کجا هستم٬باشم‌...آسمان مال من است
پنجره٬‌فکر٬‌هوا‌٬عشق‌....زمين مال من است
چشمها را بايد شست....جور ديگر بايد ديد
چترها را بايد بست...زير باران بايد رفت
****
هر کجا هستم باشم....آسمان مال من است
پنجره٬فکر٬هوا٬عشق....زمين مال من است

آری زمين و آسمان مال من و تو است..اگر چشمها را بشوييم و زير باران قدم بزنيم و عشق را در آغوش داشته باشيم!