می‌گه:جنگل‌تازه‌به‌پا‌کن٬هر‌يه‌آدم‌يه‌درخته....جنگل‌آدمها٬نوع‌منحصر‌به‌فرديه٬درختا‌خودشون‌همديگه‌رو‌قطع‌ می‌کنند....آخرين‌ضربه‌رو‌محکم‌تر‌بزن!