۱-چرا‌رشته‌پزشکی‌نمی‌ری؟-چون‌پرخرجه٬آدم‌پير‌می‌شه٬خيلی‌دير‌به‌‌کار‌و‌زندگی‌وپول‌‌می‌رسه٬‌درحالی‌که‌هم‌سن‌و ‌سالهاش‌زودتر‌به‌همه‌چيز‌‌می‌رسند٬‌تازه‌پير‌هم‌نمی‌شن.
۲-چرا‌فلان‌گوشی‌پزشکی‌رو‌که‌می‌گن‌خوبه٬نخريدی؟‌-‌ آخه‌گرون‌بود‌اين‌قدر‌پول‌نداشتم‌ديگه٬‌همينقدر‌که‌می‌رسم ‌کتابهامو‌بخرم‌خيليه!
۳-آقا‌اون‌کتاب‌رو‌می‌خواستم-اول‌پولش‌رو‌بپردازيد.
۴-آقای‌دکتر‌به‌دادم‌برسيد‌زنم‌داره‌می‌ميره-اول‌پولش‌رو‌بپردازيد!