گفت:يا‌شيخ‌نظرت‌در‌مورد‌ژل‌مو‌چيست؟
پدر‌پاسخ‌داد:حرام‌است٬چون‌باعث‌می‌شود‌افراد‌برای‌اينکه‌مدل‌ مويشان‌خراب‌نشود٬وضو‌نگيرند‌و‌در‌نتيجه‌نماز‌نخوانند.ژل‌هم‌از‌ توطئه‌های‌دشمنان‌اسلام‌و‌مسلمين‌است!