نبيره‌پدر‌در‌سال‌۳۰۸۱‌ميلادی:
-‌الو٬کمپانی‌مايکروسافت...ببخشيد‌می‌خواستم‌يه‌برنامه‌جديد‌ روی‌پسرم‌سوار‌کنيد.ديگه‌به‌حرفهام‌گوش‌نمی‌ده!