باز‌هم‌يکی‌ديگه‌از‌مطالب‌قديمی‌من‌که‌به‌تاريخ‌۱۲‌ارديبهشت‌۱۳۸۲‌‌تحت‌عنوان‌چند‌جمله‌با‌معنا‌‌در‌نم‌نم‌نوشته‌شد....علی‌رغم‌سادگی٬خيلی‌دوستش‌دارم:
۱:مهم‌نیست‌کجا‌برویم‌بلکه‌مهم‌چگونه‌رفتن‌است!
۲:مهمترین‌چیزی‌که‌باید‌در‌کارهایمان‌به‌دنبال‌آن‌باشیم‌رضایت‌ است‌؛رضایت‌شخصی!
۳:مهم‌خود‌حرکت‌است‌نه٬‌رسیدن‌یا‌نرسیدن!
۴:راه‌هزار‌کیلومتری‌را‌اول‌باید‌با‌قدم‌شروع‌کرد!
۵:وقتی‌سو‌الی‌از‌شما‌پرسیده‌می‌شود‌به‌خود‌سو‌ال‌فکر‌کنید‌نه‌ به‌جوابی‌که‌می‌خواهید‌بدهید!!
۶:حرفی‌بزن‌که‌به‌آن‌عمل‌می‌کنی؛‌اگر‌حرفی‌را‌می‌زنی‌به‌آن‌ عمل‌کن!
۷:همیشه‌می‌گوییم‌ما‌وقتی‌برای‌تلف‌کردن‌نداریم؛درحالیکه‌ تمام‌وقتمان‌را‌تلف‌می کنیم!!!
۸:کسی‌که‌می‌شنود‌٬درو‌می کند‌و‌کسی‌که‌می‌گوید٬می‌کارد‌تا یک‌روزی‌درو‌کند(چینیها)!