چند تن از دوستان نظر منو در مورد عشق خواستند!
به روی چشم اين هم نظر من:
عشق؛عشق سوء تفاهمی است بين دو نفر(ابله!!!) ببخشيد که کمی تلخ گفتم!
فعلا!