این مطلب رو تو جزوه 77 دیدم خیلی خوشم اومد:
التماس به خدا شجاعت است
اگر بر آورده شود رحمت است
اگر بر آورده نشود حکمت است
********************
التماس به خلق خدا ذلت است
اگر بر آورده شود منت است
اگر برآورده نشود خفت است
لا اقل از جزوه فارماکولوژی یه مطلب به دردمون خورد.
راستی امتحان رو دادیم.بد نشد!