صدای‌ساعت:تيک‌تاک....تيک‌تاک....تيک‌تاک....تيک‌تاک.... تيک‌تاک....تيک‌تاک.....تيک‌تاک.....تيک‌تاک......تيک‌تاک...... تيک‌تاک...عمر‌داره‌می‌ره....عمر‌داره‌می‌ره....عمر‌داره‌ می‌ره.....ديوونه‌بيکار٬‌۱۵‌ثانيه‌از‌عمر‌باارزشت‌تلف‌شد!