اين مطلب٬کاملا اختصاصی است....۱۴ ماه پيش تو کتابخونه بيمارستان مدرس٬ سوژه اش به ذهنم رسيد و عيد امسال نوشتمش.....اولين بار‌تو سايت وروديمون‌آورده شد....پيشاپيش ذکر کنم که هدف فقط طنز‌است و لاغير:
اتند:رزيدنت کار درست٬انترن با شرح حال آماده و بی حرف و حديث٬استاجر منظم و درس خون و کم توقع٬پرستار خوشرو و حرف‌گوش‌کن٬مريض زياد و کم‌حرف.
رزيدنت:اتند بی‌خيال و آسون‌گير٬انترن خرکارکن و همواره بيدار و آماده٬استاجر خنگ و کمک‌کار انترن٬پرستار خوشرو و همراه٬مريض نرمال و کم‌حرف و کم‌توقع.
انترن:اتند خواب‌آلود و دودره‌باز٬رزيدنت رفيق و آسون‌گير و بی‌خيال و خرکارکن٬استاجر حال‌بده و شرح‌حال‌گير خفن٬پرستار خوشرو و ساکت٬مريض کم(اگه دست خودش باشه که اصلا مريض نباشه!)
استاجر:اتند دودره‌باز و آسون‌گير٬رزيدنت خوش‌اخلاق و باحال و بی‌خيال٬انترن باحال و خرکارکن٬پرستار خوشرو و کم‌حرف٬مريض کم و پرحرف.
پرستار:اتند خوش‌برخورد و منظم٬رزيدنت باحال و منظم٬انترن خرکارکن٬استاجر نباشه بهتره٬مريض در تعداد کم و کم‌حرف.
مريض:اتند کاردرست و مسوول٬رزيدنت منظم و خوش‌برخورد٬انترن صبور و خرکارکن٬استاجر(not again!)٬پرستار خوشرو و دلسوز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- باز‌هم‌شرمنده دوستان غير‌پزشکی‌ام
۲-پرستار خوشرو و .....رو درک کنيد ديگه!
۳-همراه‌مريض‌رو‌ديگه‌بی‌خيال‌شدم...می‌گيرين‌چی‌می‌گم‌که؟!!!
۴-بيچاره انترنها....هميشه بهشون می‌گم قشر زحمتکش جامعه!
۵-من مخلص همه از اتند تا مريض٬ هستم!
۶-هيچی٬ولش کن.
۷-محض خنده!