دغدغه‌ها‌و‌غصه‌های‌پدرانه‌نم‌نم‌مهم‌تر‌است‌يا‌گرسنگی‌و‌درد‌اون کودک‌۸‌ساله‌ميدون‌تجريش٬ساعت‌۹‌شب‌تو‌سوز‌سرما٬که‌ تقاضای‌استفاده‌از‌ترازويش‌را‌داشت؟....بغض‌پاييزی‌ابرم٬نم‌نم٬بغض‌پاييزی‌ابر٬بغض‌يک‌غروب‌غمناک!
*زمان:پريشب٬بعدازبرگشتن‌از‌کتابخونه‌ويک‌روز‌سخت‌کاری!