لحظه‌لحظه‌عمر‌قيمت‌داره...لحظه‌لحظه‌عمر‌ارزش‌داره...قدر‌اين لحظه‌ها‌رو‌بدونين‌که‌ديگه‌بر‌نمی‌گرده....عمر‌چون‌ماشينی‌هست که‌دنده‌عقب‌نداره...تو‌اين‌ده‌ثانيه‌از‌عمرت٬که‌با‌خوندن‌مطلب‌من تلف‌کردی؛می‌تونستی‌کار‌بهتری‌انجام‌بدی٬اينطور‌نيست؟