شبهای‌جوونی‌چه‌بی‌اعتباره٬همش‌بی‌قراری‌همش‌انتظاره‌‌!(الف-حامدی)