و‌مطلب‌قديمی‌ای‌ديگر؛که‌تحت‌عنوان‌يک‌جمله‌باحال٬در‌تاريخ ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۲ در‌نم‌نم‌نوشته‌شد...اولين‌مينيمال‌نويسی‌من‌ بوده!‌که‌خيلی‌دوستش‌دارم:
اگر‌قفل‌زنگ‌زده‌با‌روغن‌زدن٬‌باز‌نشد‌با‌تيزاب‌باز‌می‌شود!