بايد‌سيفون‌ذهن‌را‌کشيد٬بعضی‌مسائل‌و‌خاطرات‌را‌بايد‌شست‌و‌ پاک‌کرد٬هر‌چند‌پاک‌کردن‌صورت‌مساله‌بدترين‌راه‌حل‌است٬اما‌ گاهی‌چاره ای‌نيست!