گاهی‌وقتها‌فکر‌می‌کنم‌خدا‌هم‌با‌مرگ‌فقط‌صورت‌مساله‌رو‌پاک‌می کنه٬البته‌گاهی!